Regulamin sklepu CC Design

§ 1.

DEFINICJE

Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz rejestracyjny, którego uzupełnienie jest niezbędne do zawarcia Umowy w przypadku wybrania przez Klienta metody złożenia zamówienia „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA”.

Klauzula Informacyjna – informacje podawane przez Sprzedawcę w przypadku zbierania danych osobowych Klienta dostępne pod adresem https://ccdesign/com/pl/rodo pod nazwą: Klauzula informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego ccdesign.com.pl. Klientem może być Konsument lub Przedsiębiorca.

Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego ccdesign.com.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz w celu związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywanie takich zakupów nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne bezpłatne konto uprawniające Klienta do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę, w szczególności do zawarcia Umowy w przypadku wybrania przez Klienta metody złożenia zamówienia „LOGUJĘ SIĘ”.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego ccdesign.com.pl w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z wyłączeniem osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych dokonującej zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego ccdesign.com.pl w celu związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywanie takich zakupów nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin Sklepu Online – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie.

Rejestracja – procedura tworzenia Konta.

Sklep – zorganizowany sklep internetowy działający pod adresem www.ccdesign.com.pl prowadzony przez Sprzedawcę, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod marką CC Design.

Sprzedawca CC DESIGN INTERIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kasztanowa 2B, 64-234 Bucz wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP: 9231741899, który jest właścicielem i prowadzącym Sklep.

System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Towary – produkty z kolekcji CC Design, a także innych marek (znaków towarowych), będące w aktualnej ofercie Sklepu.

Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 2.

ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU

Regulamin Sklepu Online określa wiążące zasady funkcjonowania Sklepu, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

pod numerem telefonu +48 530 333 537 (od pn. do pt. w godz. 9.00-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),

pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@ccdesign.com.pl bądź

poprzez formularz kontaktowy, po uprzednim zalogowaniu do Konta, na witrynie Sklepu.

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez Sklep za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się rzeczy dostępne w ramach dystrybucji CC Design.

Do korzystania ze Sklepu, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:

urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera;

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Ze względu na opisany wyżej zakres świadczonych usług na podstawie Umowy, Sprzedawca wskazuje, że:

podanie przez Klienta adresu e-mail jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. z 2019 r. poz. 123), lub

podanie przez Klienta numeru telefonu jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu numeru telefonu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954)

Sklep okazjonalnie, na podstawie postanowień odrębnych regulaminów może wprowadzać promocje na Towary, akcje wyprzedażowe oraz specjalne ceny na zamówienia, usługi transportowe.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.459 ze zm.).

§ 3.

ZAMAWIANIE TOWARÓW

Aby zawrzeć Umowę, Klient powinien złożyć zamówienie poprzez stronę CC Design – sklep z kompleksowym wyposażeniem wnętrz, zgodnie z postanowieniami ust. 5 – 7 poniżej.

Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się informacje o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

Klient zamawiając Towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego Towaru, a w razie potrzeby podając inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia.

Zamówienia można składać:

poprzez wybór opcji „LOGUJĘ SIĘ” po uprzednim utworzeniu przez Klienta Konta,

poprzez wybór opcji „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA” bez Rejestracji poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu lub z Rejestracją poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu.

W przypadku składania przez Klienta zamówienia w sposób określony w ust. 4 pkt i powyżej warunkiem zawarcia Umowy jest:

Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online i Klauzulą informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.

Wybranie przez Klienta Towaru, w tym wybór rozmiaru i ilości, kliknięcie ikonki „DODAJ DO KOSZYKA”. Wówczas Towar zostaje przeniesiony do koszyka. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne Towary do koszyka.

Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę „IDŹ DO KOSZYKA” lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.

Po wejściu na stronę koszyka Klient powinien wybrać opcję „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, a następnie „LOGUJĘ SIĘ” i w wyznaczone pola wpisać swój login i hasło ustawione w trakcie uprzedniego utworzenia Konta.

Podanie danych, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.

imię, nazwisko (Klient uzyskuje podgląd na dane uzupełnione przy zakładaniu Konta oraz uzyskuje informację o celu ich podania związanym ze składanym zamówieniem),

adres (Klient podaje adres w celu zawarcia i wykonania Umowy lub uzyskuje podgląd na wpisany wcześniej adres dostawy. Jeżeli w danym zamówieniu chce go zmienić w tym miejscu ma taką możliwość),

firmę Klienta, numer NIP– w celu zawarcia i wykonania Umowy.

Kliknięcie ikony “PRZEJDŹ DALEJ”. Wówczas wyświetlą się dostępne metody płatności.

Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”

Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.

W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. i Regulaminu Sklepu Online należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę “ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. ii Regulaminu Sklepu Online, należy wybrać: bank, za pośrednictwem którego Klient chce uiścić zapłatę poprzez serwis Przelewy24, z której Klient chce uiścić zapłatę albo opcję zapłaty za pośrednictwem BLIK i następnie kliknąć ikonkę “ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” oraz dokonać płatności.

W przypadku wybrania opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. iii Regulaminu Sklepu Online należy zalogować się na konto , z którego ma nastąpić płatność i następnie kliknąć ikonkę “ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” oraz dokonać płatności

W przypadku składania przez Klienta zamówienia w sposób określony w ust. 4 pkt ii powyżej warunkiem zawarcia Umowy jest:

Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online i Klauzulą informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.

Wybranie przez Klienta Towaru, w tym wybór rozmiaru i ilości, kliknięcie ikonki “DODAJ DO KOSZYKA”. Wówczas Towar zostaje przeniesiony do koszyka. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne Towary do koszyka.

Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę “IDŹ DO KOSZYKA” lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.

Po wejściu na stronę koszyka Klient powinien wybrać opcję „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, a następnie „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA”.

Podanie danych, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.

imię, nazwisko i adres – w celu zawarcia i wykonania Umowy,

adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu – na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia;

firmę Klienta, numer NIP– w celu zawarcia i wykonania Umowy;

Kliknięcie ikony “PRZEJDŹ DALEJ”. Wówczas wyświetlą się dostępne metody płatności.

Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”

Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.

W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. i Regulaminu Sklepu Online, należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę “ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. ii Regulaminu Sklepu Online, należy wybrać: bank, za pośrednictwem panelu Przelewy24 którego Klient chce uiścić zapłatę albo opcję zapłaty za pośrednictwem BLIK i następnie kliknąć ikonkę “ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” oraz dokonać płatności.

W przypadku składania przez Klienta zamówienia w sposób określony w ust. 4 pkt iii powyżej warunkiem zawarcia Umowy jest:

Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online i Klauzulą informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.

Wybranie przez Klienta Towaru, w tym wybór rozmiaru i ilości, kliknięcie ikonki “DODAJ DO KOSZYKA”. Wówczas Towar zostaje przeniesiony do koszyka. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne Towary do koszyka.

Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę “IDŹ DO KOSZYKA” lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.

 

Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.

Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.

Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający złożenie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

W przypadku składania zamówienia na produkty objęte specjalną realizacją na potrzeby klienta czas realizacji ustalany jest indywidualnie, o czym zostanie poinformowany klient i może wynosić do 10 tygodni roboczych.

§ 4.

PŁATNOŚCI

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

płatność online – wówczas zapłata następuje za pośrednictwem serwisu Przelewy24 poprzez: szybki przelew, po wybraniu przez Klienta banku, z którego ma nastąpić albo BLIK .

W przypadku wyboru formy płatności określonej w ust. 1 pkt ii – iii powyżej dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji zamówienie nie zostanie zrealizowane. Przy wyborze formy płatności określonej w ust. 1 pkt ii powyżej istnieje możliwość ponownego skorzystania z linku do płatności. Jest on wysyłany automatycznie z platformy BM. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za Towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin przekazania zamówienia do realizacji.

W przypadku wyboru formy płatności określonej w ust. 1 pkt ii – iii powyżej realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.

Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.

Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.

Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych Towarów wraz z kosztami dostawy.

§ 5.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi w sprzedaży, bądź towarami dostępnymi na specjalne zamówienie.

W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Towar nie będzie dostępny w sprzedaży. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości mailowej o braku możliwości realizacji zamówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (np. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

W przypadku braku danego Towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość mailową wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta). Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od jego złożenia, a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w § 4 ust. 1 pkt ii – v powyżej od dnia uznania płatności za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.

W przypadku produktów dostępnych od ręki sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Towaru kurierowi w terminie do 14 dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji lub w tym terminie poinformuje Klienta o braku dostępności Towaru.

Całkowity termin realizacji zamówienia (łącznie z dostarczeniem Towaru Klientowi) nie powinien przekroczyć 16 dni roboczych od dnia przekazania przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji (dotyczy produktów dostępnych od ręki).

W przypadku, gdy deklarowany powyżej przez Sprzedawcę całkowity termin realizacji zamówienia przekroczy termin, wskazany w ust. 6 powyżej, Klient jest uprawniony do przekazania odpowiedniej informacji Sprzedawcy, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.

§ 6.

DOSTAWA

Dostawy Towaru realizowane są jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dostaw dokonuje według wyboru Sprzedawcy (w zależności od gabarytów Towaru) firma DPD.

Informacja o planowanym czasie realizacji zamówienia znajduje się przy każdym Towarze oraz w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Informacja ta stanowi jedynie orientacyjny czas realizacji zamówienia i nie wiąże Sprzedawcy.

§ 7.

PRAWO ODSTĄPIENIA

Konsument ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Konsumenta i Sprzedawcy podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów zakupionych na specjalne zamówienie.

Mając na względzie charakter prowadzonej działalności, wskazać należy, iż prawo do odstąpienia nie będzie przysługiwało między innymi w przypadku rzeczy:

 • nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy wymaga złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Należy to zrobić również poprzez wypełnienie formularza „oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683) (pobierz dokument). Konsument jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość może zostać wysłane mailem na adres: kontakt@ccdesign.com.pl lub na piśmie na adres CC Design, ul. Kasztanowa 2b, 64-234 Bucz. Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać wysłane do Sprzedawcy przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu. (oświadczenie o odstąpieniu od umowy znajdziesz tutaj )

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar będący przedmiotem zwrotu w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Zwracany Towar należy wysłać na adres – CC Design, ul. Kasztanowa 2b, 64-234 Bucz.

Konsument zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy (tj. koszt odesłania Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej bądź innej instytucji). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

W razie odstąpienia od całości Umowy, płatności dokonane przez Konsumenta, bez kosztów dostarczenia Towaru do Konsumenta, zostaną zwrócone Konsumentowi we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Konsumenta numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. W razie niepodania przez Konsumenta sposobu dokonania zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności, Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może mieć śladów użytkowania.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Zwrot Towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej, w odniesieniu do tego Towaru. W przypadku zwrotu Towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej łączonej, Sprzedawca na nowo naliczy cenę całego zamówienia (i) z uwzględnieniem warunków akcji promocyjnej w ramach której Towary zostały zakupione, z pominięciem zwracanego Towaru, lub (ii) bez uwzględnienia warunków promocyjnych jeżeli pozostała część zamówienia nie spełnia warunków akcji promocyjnej w ramach której Towary zostały zakupione. W takim przypadku Klientowi zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną przez niego wartością całego zamówienia a przeliczoną wartością zamówienia, bez uwzględnienia zwracanego Towaru, według zasad określonych powyżej.

§ 8.

REKLAMACJA

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

W przypadku gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

W przypadku wady Towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem że Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

Zgłoszenie reklamacji należy dokonać w następujący sposób:

w formie mailowej – poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego wraz ze zdjęciami (maksymalny rozmiar wiadomości nie powinien przekroczyć 15 mb) ukazującymi wadę/uszkodzenie produktu na adres mailowy: kontakt@ccdesign.com.pl.

w formie pisemnej – poprzez wypełnienie dokumentu zgłoszenia reklamacyjnego i odesłanie wraz z towarem zgodnie z ust. 6 poniżej – pobierz dokument.

Dla usprawnienia procesu reklamacyjnego, zaleca się, aby zgłoszenie reklamacji następowało w sposób określony w ust. 5 pkt. i powyżej.

Reklamowany Towar należy wysłać na adres – CC Design, ul. Kasztanowa 2b, 64-234 Bucz z dopiskiem: REKLAMACJA.

Zgłoszenie o którym mowa w ust. 5 pkt ii powyżej powinno ponadto zawierać:

w tytule wiadomości – słowo „reklamacja” oraz numer zamówienia;

w treści maila zwięzły opis zgłoszenia zawierający opis wady Towaru, datę ujawnienia Wady, nazwę oraz indeks Towaru oraz ilość reklamowanych Towarów;

w przypadku reklamacji więcej niż jednego Towaru o tym samym indeksie należy dodatkowo przesłać zdjęcie zbiorcze uszkodzonych Towarów;

informację o protokole szkody spisanym przez kuriera (jeśli był spisany – do maila należy dołączyć zdjęcie protokołu);

informację, czy Towar został wysłany (jeśli Towar został wysłany – do maila należy dołączyć zdjęcie dowodu nadania przesyłki);

żądanie sposobu realizacji reklamacji, o których mowa w § 8 ust. 4 powyżej.

Reklamacji w sposób opisany w niniejszym paragrafie można dokonać wyłącznie na Towary zakupione w Sklepie.

W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Konsumenta wymiany rzeczy lub usunięcia wady lub obniżenia ceny mailowo lub pisemnie. Ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Sprzedawcy.

W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Sprzedawca pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie spełnił wcześniejszego żądania Klienta wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

W przypadku złożenia przez Klienta żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Sprzedawca pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca lub Konsument będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Klienta reklamacji dojdzie do odstąpienia od Umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę Towaru. W takim przypadku musi również zostać zwrócony kupon rabatowy.

W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji, spór nie został rozwiązany:

Sprzedawca może zawrzeć z Klientem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem;

Sprzedawca może zawrzeć z Klientem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.

Sprzedawca przekaże Klientowi będącemu osobą fizyczną dokonującemu ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Klienta do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

Reklamacji nie podlegają poniższe zdarzenia:

 • wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono pierwotną cenę wyrobu.
 • narażenie mebla na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Zafarbowanie spowodowane materiałami o niedostatecznie utrwalonym kolorze.
 • rozpoznanie wad mechanicznych, które nastąpiły w wyniku niewłaściwego używania mebli nieodpowiedniego przewożenia oraz przenoszenia.
 • w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej konserwacji mebla oraz gdy Przedstawiciel Producenta rozpozna niewłaściwe wykonanie zabiegów czyszczących pokryć tapicerowanych, podczas których została uszkodzona powierzchnia ochronna tkaniny.
 • w pojedynczych elementach wyrobu tapicerskiego (siedzisko, oparcie, poduszka) mogą występować różnice w stopniu twardości i sprężystości. Efekt ten jest spowodowany rozwiązaniami konstrukcyjnymi np. funkcja rozkładania lub skrzynia.
 • zachodzące zmiany w wyglądzie tkaniny tj. mechacenie, rozciąganie się i płowienie tkaniny występujące jako efekt normalnego użytkowania.
 • w mechanizmach posiadających konstrukcje metalową mogą występować naturalne odgłosy wynikające z połączeń lub podzespołów.
 • różnice „+” lub „–” 4% w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów katalogowych w tapicerowanych częściach wyrobów.
 • mogą występować różnice w strukturze elementów drewnianych mebla.
 • złe magazynowanie produktów (narażenia na warunki atmosferyczne, nieodpowiednia temperatura)
 • marszczenie, rozciąganie, przecieranie na szwach i miejscach najintensywniej użytkowanych,
 • przemieszczanie, ubicie, powstawanie fałd w przypadku miękkich poduch siedziskowych, oparciach oraz podłokietników.

§ 9.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki przez Sprzedawcę Towarów.

Klient może skorzystać z tego uprawnienia poprzez:

wiadomość mailową wysłaną na adres kontakt@ccdesign.com.pl z ważnością wysoką oraz zatytułować go: “Rezygnacja z zamówienia nr…”, przy czym rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do Sprzedawcy przed wysyłką zamówionego Towaru.

kontakt ze Sprzedawcą pod numerem telefonu +48 530 333 537 (od pn. do pt. w godz. 8:00-16:00) bądź formularz kontaktowy, po uprzednim zalogowaniu do Konta.

§ 10.

UDOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY

Sprzedawca każdorazowo dokumentuje sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) (dalej: „ustawa o VAT”), dostarczając Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT.

Tytułem udokumentowania sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta dokonującego zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego ccdesign.com.pl w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Sprzedawca wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru. Jeżeli przed dokonaniem dostawy Towaru otrzymano całość lub część zapłaty Sprzedawca wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty.

Tytułem udokumentowania sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, dokonującego zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego ccdesign.com.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową , Sprzedawca wystawia paragon fiskalny, a na żądanie tego Klienta zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty fakturę VAT pod warunkiem podania przez Klienta niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT, w tym numeru NIP, zgodnie z ust. 7 poniżej. Jeśli żądanie wystawienia faktury VAT przez Klienta, dokonującego zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego ccdesign.com.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zostanie zgłoszone po upływie wskazanego 3-miesięcznego terminu Sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.

Jeżeli żądanie wystawienia faktury VAT zostało zgłoszone przez Klienta dokonującego zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego ccdesign.com.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową do końca miesiąca, w którym dostarczono towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty BBK wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jeżeli żądanie wystawienia faktury VAT zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania.

W przypadku wystawienia faktury VAT na żądanie zgłoszone przez Klienta dokonującego zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego ccdesign.com.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową do egzemplarza faktury pozostającego u Sprzedawcy dołącza się paragon fiskalny dokumentujący tę sprzedaż dostarczony przez Klienta, dokonującego zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego ccdesign.com.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W przypadkach nieuregulowanych w lit. b – e powyżej Sprzedawca wystawi na rzecz Klienta odpowiedni dokument dokumentujący sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego ccdesign.com.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą o VAT.

W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wystawienia faktury VAT, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT, przy czym Klient zobowiązany jest w szczególności do podania numeru NIP do faktury VAT nie później niż podczas składania zamówienia zgodnie z §3 ust. 5 – 7 powyżej.

§ 11.

KONTO

W celu dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Klient jest uprawniony do założenia Konta. Konto daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: złożenie zamówienia, przeglądanie historii zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia, edycja danych Klienta, w tym danych podanych w celu realizacji zamówienia (np. danych adresowych), zarządzanie usługami zamówionymi na zasadach określonych odrębnymi regulaminami oraz zarządzanie funkcjonalnością „Lista życzeń”.

Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta.

W momencie założenia Konta tj. po dokonaniu czynności o których mowa w ust. 6 poniżej, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawierana jest na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Ze względu na zakres świadczonych usług na podstawie umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta, Sprzedawca wskazuje, że podanie przez Klienta adresu e-mail jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

Świadczenie przez Sprzedawcę usługi prowadzenia Konta, nie jest możliwe bez podania przez Klienta jego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail – w celu identyfikacji Klienta oraz w celu wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta

W celu zawarcia umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta Klient zobowiązany jest:

Zapoznać się z Regulaminem Sklepu Online oraz Klauzulą Informacyjną.

Podać dane, które zawarto w formularzu, tj. imię, nazwisko i adres e-mail – także w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta.

Ustawić i potwierdzić hasło do Konta.

Złożyć oświadczenie w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”

Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.

Kliknąć przycisk „UTWÓRZ KONTO” (w tym momencie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta).

Konto jest przypisane do Klienta. Klient ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając adres e-mail i hasło. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia adresu e-mail i hasła osobom trzecim, w tym za treści zamieszczane przez te osoby trzecie.

Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@ccdesign.com.pl czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta.

§ 12.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Sprzedawca wskazuje, iż:

do otrzymywania potwierdzenia złożenia zamówienia oraz powiadomień w przedmiocie realizacji zamówienia na podany adres mailowy wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;

Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy następujących treści: (i) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy; (ii) o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

treści cyfrowe, składające się na usługę nie mają wpływu na sprzęt czy oprogramowanie, za pomocą którego są one odtwarzane przez Klienta;

treści cyfrowe, składające się na usługę posiadania Konta są chronione następującymi technicznymi środkami ochrony: ochrona przed nieuprawnionym dostępem do treści zapisanych na Koncie w zakresie jakim są przechowywane na serwerach Sprzedawcy; back-up treści cyfrowych;

Sprzedawca informuje, że dla prawidłowego świadczenia usługi posiadania Konta, w tym dla prawidłowej konfiguracji funkcjonalności „Lista życzeń”, Sprzedawca korzysta z plików Cookies, na zasadach określonych pod linkiem: Polityka prywatności – RODO – CC DESIGN (stosowanych odpowiednio). Klient ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies – w tym celu należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w podanym wyżej linku.

Regulamin Sklepu Online jest dostępny na stronie internetowej Regulamin sklepu CC Design – CC DESIGN, zaś Klauzula Informacyjna dla Klientów jest dostępna na stronie internetowej Polityka prywatności – RODO – CC DESIGN

Sprzedawca porozumiewa się z Klientami telefonicznie, pisemnie oraz mailowo za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@ccdesign.com.pl.

Sprzedawca informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13.

ZMIANY REGULAMINU SKLEPU ONLINE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Sklepu Online w przypadku:

zmiany podmiotowej Sprzedawcy,

zmian systemu technologicznego obsługującego Sklep,

zmian dostawcy usług płatności elektronicznej.

Każda zmiana Regulaminu Sklepu Online będzie ogłaszana przez Sprzedawcę na stronie internetowej ccdedign.com.pl z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Data publikacji Regulaminu Sklepu Online: 05 marca 2021 roku.

Wersje archiwalne Regulaminu Sklepu Online.

Gdzie znajdę więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi na naszych stronach WWW:

– RODO, Polityka Prywatności, Polityka Cookies – https://ccdesign.com.pl/rodo/

– Reklamacje https://ccdesign.com.pl/wysylka-zwroty-i-reklamacje/

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z danymi osobowymi lub ich przetwarzaniem możecie skontaktować się z nami poprzez:

– e-mailem pod adresem: kontakt@ccdesign.com.pl